Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.mazurekmanka.com/store/. Sprzedającym jest Jacek Szewczyk prowadzący działalność gospodarczą "JACEKSZEWCZYK.COM " pod adresem ul. Na uboczu 14 lok. 26, 02-791 Warszawa, na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, wpisana pod numerem NIP: 9511844488 , Regon: 140418834 .

 

§ 1. Definicje

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

1. Regulamin – niniejszy regulamin;

2. Klient – konsument nabywający Towary w sklepie mazurekmanka.com/store/;

3. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem mazurekmanka.com/store/;

4. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie mazurekmanka.com/store/;

5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze Sprzedającym, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;

6. Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośredni do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.mazurekmanka.com/store/ prowadzony jest przez Sprzedającego i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).

3. Towary w Sklepie Internetowym są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

4. Wszystkie podane ceny w PLN zawierają podatek VAT.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon) lub specyfikacji nabywanych Towarów wraz z ich dostawą.

6. Klient Sklepu Internetowego, zobowiązany jest do:

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.mazurekmanka.com/store/ są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone i opłacone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone i opłacone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu Internetowego (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz systemowego wygenerowania paragonu lub innego dowodu sprzedaży.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu Internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Przejdź do potwierdzenia” (a następnie „Zamów”) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia paragonu lub innego dowodu sprzedaży.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamów”) stanowi zaakceptowanie oferty Sprzedającego złożoną Kupującemu w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu Internetowego oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep Internetowy oferty nabycia Towarów przez Klienta.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować Sklep Internetowy o rezygnacji z zamówienia.

12. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona do 14 dni od dnia zamówienia.

 

§ 4 Koszty, termin wysyłki, dostawa.

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu.

2. Towar jest dostarczany pod wskazany adres tylko za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

4. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku formy płatności jako przedpłaty internetowej rozpoczęcie realizacji zamówienia zostaje wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku Sprzedającego, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży.

5.Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 

§ 5 Płatności

1. Zapłaty za zamówione Towary można dokonać przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji zamówienia

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

3.W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

§ 6 Gwarancja, reklamacje i zwroty

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.

2. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy sprzedaży w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru Towaru, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm).

3.Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży i wysłanie na własny koszt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres sklepu internetowego nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, z oryginalnie przyczepioną metką zabezpieczającą, pozbawionego zapachu np. kremów, perfum) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z nienaruszoną plombą zabezpieczającą przed użytkowaniem, a sam towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu towaru, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Towar niespełniający powyższych wymagań zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt.

5. Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Towaru.

6. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r.

7. Każda rzecz kupiona w Sklepie Internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu) oraz odesłanie Towaru na własny koszt wraz z ww. formularzem przesyłką kurierską na adres: Mazurek Mańka, ul. Oskara Langego 8/116, 02-685 Warszawa

8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego reklamowanych towarów.

9. W razie niezajęcia przez Sprzedającego stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, przyjmuje się, że reklamacja została uznana przez Sprzedającego w całości.

10. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

11. Koszt wysyłki wymienionego towaru do reklamującego (po uznaniu zasadności reklamacji) ponosi Sprzedający.

12. Zarówno w przypadku zwrotu Towaru na skutek odstąpienia od umowy, jak i uznanej reklamacji, zwrot pieniędzy obejmuje koszt towaru i przesyłki, w kwocie, jaką zapłacił Kupujący zamawiając Towar.

 

§ 7 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Sprzedający, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień w sklepie firmowym.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym stosuje się prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu www.mazurekmanka.com/store/.

5. Sprzedający informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie internetowym są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego.